Curriculum vitae / Sofia Eskilsdotter

 

Anställningar efter examen

1999-2009 White arkitekter 100%

2009-2010 White arkitekter 50%, Institutionen för Stad och Land, SLU Uppsala, 50%

2010-2012 White arkitekter 100%

2012-2014 Eget konsultföretag SEs landskap 100% fr februari 2012 tom april 2014

2014-        SEs landskap 40/50%, Institutionen för Stad och Land, SLU Uppsala 50/60%

Utbildning

1993-99 Landskapsarkitektprogrammet på SLU Uppsala resp SLU Alnarp. Inriktning: Gestaltning, projektering, växtmaterial, skötsel, miljövård, MKB, internationell utveckling. Examen 1999, Master of Science in Landscape Architecture, SLU, Uppsala. Examensarbete ”Rent vatten och vacker park”, om utformning av våtmarker för dagvattenrening.

Kompetensutveckling i urval 2014-2015

Mångfaldskonferensen CBM/SLU, Uppsala. November 2015. (1 dag)

Fria eller fälla - avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. Kurs Movium, Uppsala. Oktober 2015. (1 dag)

Ekosystemtjänster i staden - gröna tak, gröna väggar, dagvatten & biodiversitet. Studieresa London. Maj 2015. Scandinavian Green Roof Association. (2+2 dagar)

Konferens inkl. studiebesök. IFLA World Congress St Petersburg. Juni 2015. (6 dagar)

Pedagogisk grundkurs, UPC-SLU Uppsala. September-november 2014. (3 veckors heltidsstudier)

Konferens inkl. studiebesök. Urban Tree Diversity, SLU Alnarp/Malmö. Juni 2014. (3 dagar)

Konferens. Vatten, avlopp, kretslopp (VAK)., Örebro. Mars 2014.  (2 dagar)

Föredrag i urval 2015

Träsk eller paradis? - om faktorerna som påverkar våra upplevelser av stadens vatten.

Mångfaldskonferensen CBM/SLU, Uppsala 2015.

Multifunctional designs of the future - urban tree planting beds using only rock. IFLA World Congress, St Petersburg 2015. Medförfattare Örjan Stål.

Projekt i urval

Stockholms Stads dagvattenvägledning. Framtagning av vägledande material kring metodik, dagvattenberäkningar, diskussionsunderlag, åtgärdsnivåer avseende dagvattenåtgärder samt exempelsamling med tekniska lösningar. Del av expertgrupp tillsammans med Jonas Andersson (WRS), Gilbert Svensson (Urban Water/LTU), Örjan Stål (VIÖS). Juni 2014- pågår

 

Björns vertikala trädgård, Stockholm. Grågröna naturhärmande sk. butongfasader med integrerade boplatser för solitärbin samt växtlighet som gynnar pollinerare, Björns trädgård. Pilotprojekt för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter. Framtagning av växtförslag, projektledning genomförande växtlighet/substrat. Samarbete med Lars Höglund, Butong. Fastighetskontoret Stockholm. 2014- 2015. Etapp 1 byggt senhöst 2014, etapp 2 tidig vår 2015.

 

Paddeborgsparken, Enköping. Multifunktionell naturlik vattenpark med syfte att rena dagvatten, öka biologisk mångfald samt utgöra framtida stadsdelspark. Skede: förslag, projektering (stöd till upphandlad VA-projektör, arbete utfört i nära samarbete med WRS Uppsala), uppföljning. Framtagning av gestaltningsplan, planteringsplaner samt skötselplanering. Tekniska förvaltningen, Enköpings kommun. 2011- (anläggningen invigd i september 2014, pågående skede: fördjupad skötselplanering).

 

Slussen, Stockholm. Växtgestaltning och utveckling av tekniskt system för växtbäddar, inkl ansvar för samordning dagvattenhantering gentemot övriga konsulter. Detaljplan, programhandling, systemhandling (arbete med justerad systemhandling: pågående). Specialist/underkonsult åt White arkitekter. Stockholms stad. 2010- pågår

 

Brf Hamder, Uppsala. Upprustning av bostadsgård. Förslagshandling, bygghandling, skötselplan, årlig uppföljning. Ansvarig arkitekt. HSB brf Hamder. Planering och byggnation 2007-2009. Uppföljning 2009- pågår.

 

Uppsala resecentrum

Östra sidan: Växtgestaltning. Förslag och bygghandling. Specialist. Uppsala kommun.

2010-2011.

Del Vretgränd. Förslags- och bygghandling. Handläggare. Uppsala kommun. 2007-2009.

Lecheparken, ny- och ombyggnad av järnvägspark, gestaltning, bygghandling och

skötselplan. Handläggare. Uppsala kommun. 2006-2009.

Norra och södra cykelparkeringarna, växtgestaltning och växtbäddsprojektering samt skötselplan. Specialist. Uppsala kommun. 2006-2009.

 

Uppsala trädhandbok. I samarbete med Rita Engberg Uppsala kommun, Örjan Stål VIÖS, Alf Orvesten LAND arkitektur. Uppsala kommun. 2009-2011.

 

Ulls hus (HVC Nord), Uppsala. Utemiljöer kring nya byggnader för universitetsledning, avdelningen för landskapsarkitektur mfl. Luftiga skelettjordar, raingardens med biokol mm. Växtgestaltning och växtbäddsprojektering. Specialist. Akademiska hus. 2010.

 

Träd som låter - Engelska parken, Uppsala Ljus- och ljudinstallation inom festivalen Allt ljus på Uppsala. Idé, genomförande och projektledning. Ansvarig arkitekt. 2008. Se filmen här.

 

Boglösa hällristningsormåde, bryggor och informationsskyltar, Enköping. Förslags- och bygghandling. 2004-2007.

 

Typträdgårdar till Vile-husen (PEAB), Skåne.  Koncept, bygglov och bygghandling. 2005.

 

Lasseby gärde, Uppsala. Upprustning bostadsgård. Förslags o bygghandling. Handläggande arkitekt. 2004.

 

Östra Ågatan, Uppsala. Växtgestaltning. 2002.

 

Naturum Fulufjället, Särna. Återställning av naturmark, flytt av befintlig natur, bygghandling. 2002.

 

Norrköpings resecentrum. Förlags- och bygghandling. 1999-2000.

 

Korsängens vattenpark, Enköping. Skötselplan. Samarbete med WRS Uppsala, 2000.

Medverkan vid projektering av Korsängens vattenpark, Samarbete med gatukontoret, Enköpings kommun, samt WRS Uppsala. 1999.

 

Korsängens vattenpark, Enköping. Gestaltningsförslag för parkens grönstruktur samt medverkan vid projektering, Enköping 1998-1999.

Pedagogiska meriter i urval

Växtmaterial grundkurs samt Växtgestaltningens biologi (åk 1, 2 och 3). Kursansvarig from november 2014.

Växtkännedom. Kursutveckling, handledning, föreläsningar, exkursioner och examinering. 2013-

Växtgestaltning. Avancerad nivå. Kursutveckling, handledning, föreläsningar, exkursioner och examinering. 2009-

 

Handledning och exkursioner inom diverse kurser, inkl kandidat- och examensarbeten, med fokus på växtkännedom, växtbäddsprojektering samt förvaltning av utemiljöer. 2009-

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446